Tư vấn dự án


 
Tư vấn xây dựng và triển khai dự án công nghệ thông tin.

Tư vấn chiến lược phát triển công nghệ thông tin.

Tư vấn thiết kế hệ thống mạng, trung tâm dữ liệu, hệ thống máy chủ và lưu trữ.

Tư vấn các giải pháp về an ninh, chứng thực, cơ sở dữ liệu.

Tư vấn các giải pháp phần mềm theo nhu cầu của khách hàng.