Phương pháp xây dựng

Giai đoạn Khảo sát - Phân tích thiết kế

Là phần quan trọng trong quá trình xây dựng phần mềm, với các mục tiêu chính sau :
 

Sau khi khảo sát, DTSC xây dựng tài liệu đề xuất giải pháp với nội dung chính như sau:
» Giới thiệu về giải pháp
» Các chức năng/phi chức năng
» Kiến trúc giải pháp, công nghệ lập trình/cơ sở dữ liệu
» Yêu cầu hệ thống phần cứng
» Kế hoạch thời gian triển khai, đào tạo chuyển giao
» Chi phí thực hiện
 
Có 3 bước chính trong giai đoạn phân tích thiết kế :

Công cụ EA Tool Word/Excel Axure Tool Khách hàng xác nhận
Bước 1 Thực hiện:
» Business workflow
» Use Case diagram
    » Phân tích tổng quan
 
Bước 2   Thực  hiện:
» Danh sách câu hỏi
» Danh sách chức năng
» TL Yêu cầu người dùng
» Tài liệu Thư viện dữ liệu
Thực hiện :
» Giao diện tổng quan
 
» Prototype Giao diện tổng quan
» Xác nhận các tài liệu
Bước 3 Thực hiện:
» Requirement diagram
» Activity diagram
Thực  hiện:
» Danh sách ràng buộc hệ thống
Thực hiện :
» Giao diện chi tiết
 
  

Giai đoạn lập trình phần mềm

Mục tiêu chính của giai đoạn này là phát triển từ phân tích thiết kế của giai đoạn trước thành sản phẩm thực tế.
» Phát sinh mã nguồn: DTSC xây dựng một framework có tính tái sử dụng cao, với mỗi project đều quy chuẩn theo một kiến trúc nhất định. Việc phát sinh project mới với đầy đủ cấu hình cần thiết, được tổ chức theo khuôn khổ được diển ra hoàn toàn tự động và nhanh chóng.
» Quản lý mã nguồn: Trong quá trình phát triển ứng dụng, mã nguồn được quản lý tập trung, ghi nhận phiên bản theo từng thời điểm thay đổi.
» Quản lý chất lượng phần mềm: Giám sát, kiểm tra chất lượng mã nguồn, đảm bảo không có mã nguồn tiềm ẩn nguy hiển, hiệu suất không cao dẫn đến ảnh hưởng chất lượng sản phẩm.
» Tái sử dụng thư viện lập trình: DTSC tổ chức một kho (Repository) lưu trữ các thư viện có tính tái sử dụng cao, để chứa các thư viện (đã được kiểm tra tính đúng đắn) được viết nhằm mục đích dùng chung cho các dự án có yêu cầu.
» Biên dịch - triển khai - kiểm thử: Trong qua trình phát triển, với mỗi dự án luôn có môi trường để lập trình viên triển khai ứng dụng và kiểm thử chức năng đang phát triển. Việc biên dịch và triển khai được thực hiện tự động.


Giai đoạn Kiểm thử chất lượng

Mục tiêu của giai đoạn này, đảm bảo phần mềm phải đạt được các yêu cầu chức năng của người dùng và các chức năng phi hệ thống. Để đạt được điều đó, đội ngũ Kiểm thử phải thực hiện các công việc chính như sau :
 
 
Nhằm đạt được kết quả tốt nhất, DTSC áp dụng các quy trình và công cụ về kiểm thử chuyên nghiệp:
» Công cụ kiểm thử : Jmeter, Selenium , Load Runner
» Quản lý bug : Jira
» Môi trường test : Firefox, Internet Explore, Chrome, Safari