Đối tác

  • Đối tác chính thức
Đối tác chính thức từ năm 2011
Đối tác Vàng (Gold Business Partner)
Đối tác chính thức từ năm 2012
Đối tác Bạc (Silver Partner)
Đối tác chính thức từ năm 2013
Đối tác Giải pháp (Solutions Partner)

 

  • Đối tác dự án