Cung cấp giải pháp


 
Cung cấp và triển khai các nhóm giải pháp phần mềm của DTSC như :
   Nhóm giải pháp Quản Trị Nhân Sự
   Nhóm giải pháp Truyền Thông Điện Tử
   Nhóm giải pháp Chăm Sóc Khách Hàng
   Nhóm giải pháp Nghiệp Vụ Ngân Hàng
   Nhóm giải pháp Hạ Tầng Phần Mềm
     
Cung cấp và triển khai các giải pháp phần mềm theo yêu cầu của khách hàng như về Quản trị doanh nghiệp, Tài chính ngân hàng, …
          
Cung cấp quyền sử dụng phần mềm, gói dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của Oracle, RedHat, Vmware, ...
 
Cung cấp các giải pháp thiết bị liên quan đến hạ tầng phần cứng như:
   Hệ thống máy chủ và lưu trữ
   Hệ thống hạ tầng mạng
   Hệ thống hạ tầng trung tâm dữ liệu